Regulamin - szpiegujemydlakultury

Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN CENTRUM INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w inicjatywach artystycznych Centrum Inicjatyw Artystycznych (zajęciach,warsztatach, projektach, spektaklach, i in.)jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik zajęć przy pierwszym zapisie na zajęcia zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzic lub opiekun tej osoby.

3. Zapisując się na zajęcia w Centrum Inicjatyw Artystycznych jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Centrum Inicjatyw Artystycznych nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.

4. Centrum Inicjatyw Artystycznych i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z siedziby Centrum do domu. Prosimy o odbieranie dzieci najpóźniej 15 minut po zakończeniu zajęć.

5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Centrum Inicjatyw Artystycznych nie ponosi odpowiedzialności.


2. SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach karnetowych grup otwartych jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdymi zajęciami.
• Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko widnieją na karnecie, chyba że zaznaczono inaczej w cenniku.
• Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w konkretnych zajęciach karnetowych ( lub cyklu zajęć )
• Przed każdymi zajęciami Uczestnik - po otrzymaniu karnetu lub wykupieniu jednorazowej wejściówki zobowiązany jest pokazać go przed wejściem na salę. Utrata karnetu przed wejściem na salę wiąże się z koniecznością wykupienia kolejnej wejściówki. Uczestnik, który nie dokonał wymaganej opłaty przed zajęciami musi liczyć się z nie wpuszczeniem go na salę.
• Nie honorujemy zwrotów karnetów.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach zespołów dziecięcych, młodzieżowych oraz kursach dla grup zamkniętych jest uiszczenie pełnej opłaty za pakiet zajęć.
• Każda wpłata jest imienna i może z niego korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko widnieją na potwierdzeniu wpłaty.
• Uczestnik obowiązany jest okazać dokument potwierdzający wpłatę (KP), lub dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami, od których należność obowiązuje pod rygorem nie wpuszczenia na zajęcia.
• Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 10, Centrum Inicjatyw Artystycznych zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty w danym miesiącu.
• Rezygnacja po rozpoczęciu kursu lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jej części.

3. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję
w recepcji lub przelewem bankowym i okazanie potwierdzenia prowadzącemu zajęcia.

4. W przypadku wykupienia przez uczestnika zajęć kuponu po promocyjnej cenie ( Grupon, Gruper, Okazik, MyDeal, inne) uczestnik zobowiązany jest do:
- telefonicznej lub e-mailowej rezerwacji miejsca na wybranych zajęciach
- okazania wydrukowanego kuponu przed zajęciami
W przypadku, jeśli uczesnik nie zabrał kuponu ze sobą opłaca kaucję wartości równej pojedynczej opłacie za zajęcia. Po okazaniu kuponu kwota ta zostanie zwrócona.


3. WYSOKOŚĆ OPŁAT

1. Wysokość opłat oraz zasady korzystania z promocji podana jest w cenniku Centrum Inicjatyw Artystycznych.

2. Wysokość opłat może ulec zmianie.


4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CENTRUM

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu ( poza miejscem do tego wyznaczonym) oraz spożywania alkoholu (z wyjątkiem imprez zamkniętych, ale tylko za zgodą Zarządu Centrum).
W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na sale można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Centrum Inicjatyw Artystycznych bez upoważnienia jest zabronione.

4. W wyjątkowych przypadkach Centrum Inicjatyw Artystycznych ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.cia.wroclaw.pl, na recepcji lub dostarczana do Uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

6. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu,ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażenia obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych osób na terenie Centrum Inicjatyw Artystycznych.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci Centrum Inicjatyw Artystycznych zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych w recepcji i na stronie internetowej www.cia.wroclaw.pl )oraz dostosowywania się do nich.

2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Centrum Inicjatyw Artystycznych i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

3. Centrum Inicjatyw Artystycznych zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć, warsztatów, prezentacji, spektakli, wystaw, turniejów, pokazów, koncertów, itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik tychże wyraża zgodę.

4. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Zarząd Centrum Inicjatyw Artystycznych.

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

Centrum Inicjatyw Artystycznych Wrocław Tęczowa 79/81
tel  +48 666 533 665
cia@cia.wroclaw.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego